Through

Through


24"x12" oil painting by Lelia Davis