Plain to See

Plain to See


8"x8" oil by Chris Alvarez