No Guru, No Method, No Teacher

No Guru, No Method, No Teacher


20"x22" india ink by Marc Shereck